klub narciarski naglowek

 1. Przed zgłoszeniem do klubu narciarskiego Sport Szok Kraków, zwanego dalej „klubem”, rodzic uczestnika zajęć prowadzonych przez klub lub pełnoletni uczestnik, zwany dalej „uczestnikiem”, powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz regulaminem wyjazdów.
 2. Warunkiem przyjęcia do klubu jest wypełnienie formularza rezerwacyjnego, które zostanie potwierdzone mailowo oraz odpowiednia wpłata:

- zajęcia ogólnorozwojowe – całość kwoty przed rozpoczęciem pierwszych zajęć na konto Sport Szok.

- trening lekkoatletyczny – całość kwoty z góry za jeden miesiąc na konto Sport Szok przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w miesiącu.

- wyjazdy dwudniowe i jednodniowe – 1 rata w kwocie 1000 zł w terminie do 21.12.2019, 2 rata w terminie do 8.02.2020, płatne przelewem na konto Sport Szok lub gotówką.

 1. Każdy uczestnik musi posiadać adres e-mail.
 2. Uczestnik powinien poinformować klub o tzw. ograniczeniach specjalnych, (np. przeciwwskazaniach żywieniowych, konieczności podawania leków itp.) najpóźniej w dniu pierwszych zajęć. Po ustaleniu przez obie strony wymagań specjalnych klub i uczestnik powinni wyrazić zgodę na piśmie.
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec klubu za szkody wyrządzone z winy uczestnika.
 4. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych klub zastrzega możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z klubu bez zwrotu kosztów.
 5. Nie wykorzystanie przez uczestnika z powodu choroby lub innych przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych ofertą klubu, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za udział lub żądania ekwiwalentu za nie wykorzystane świadczenia.
 6. Rezygnacja z udziału w zajęciach klubu może nastąpić w formie mailowego oświadczenia.
 7. W przypadku rezygnacji z wyjazdów dwudniowych - po 21.12.2019 potrącana jest 1 rata w kwocie 1000 zł, a w przypadku rezygnacji po 8.02.2020 - całość opłaty.
 8. Uczestnik ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w zajęciach klubu, we własnym zakresie i wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.
 9. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach klubu, uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 10. Jeżeli na skutek złych warunków atmosferycznych wyjazd narciarski nie będzie możliwy, wówczas odbędzie się on w innym, odrębnie ustalonym, późniejszym terminie.
 11. Jeżeli uczestnik nie zaakceptuje zmiany terminu otrzyma zwrot wpłaty za przeniesione zajęcia w kwocie 300 zł w przypadku wyjazdów dwudniowych oraz 200 zł w przypadku wyjazdów jednodniowych.

Organizator: Maciej Szczepanik, Sport Szok Kraków, 33-343 Rytro 300, NIP: 945-104-58-83, Nr wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Z/20/2010, gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna nr M 515547 wystawiona przez Signal Iduna, ważna do 29.03.2020. Ubezpieczyciel: Signal Iduna, suma ubezpieczenia KL 10000 euro, suma ubezpieczenia NNW 5000 zł.

 

Formularz zgłoszeniowy jest umową pomiędzy uczestnikiem a organizatorem. Do niniejszej umowy ma zastosowanie ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 548).